ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BENKŐ ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM és AZ ISKOLA DIÁKJAI (AZOK TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI) ÉS TANÁRAI RÉSZÉRE

 

 

Kérjük, amennyiben Ön a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium diákja (16 éven aluli diák esetén a diák törvényes képviselője) vagy tanára és Előfizetője, Regisztrált tagja, Felhasználója, (a továbbiakban egységesen: Felhasználója) kíván lenni a LiteraGo online, olvasási készséget fejlesztő programunknak, beleértve a hozzá tartozó Kiegészítő feladatokat tartalmazó rendszert is (továbbiakban LiteraGo), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSzF) és az Adatkezelési Nyilatkozatot és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A jelen mellékletet magában foglaló szerződés aláírásával Ön egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF-et megismerte és elfogadja. 

 

Az online program működésével, az előfizetés folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!
Amennyiben Ön korábban már igénybe vette a literago.hu oldalon vagy annak aloldalain a LiteraGo szolgáltatást, úgy mostantól jelen ÁSZF-et veszi magára nézve kötelező érvényűnek, a korábbi ÁSZF hatályát veszti és jelen szerződéses feltételek alkalmazandóak. 

 

Az ÁSzF tartalma:


1. Üzemeltetői adatok
2. Az előfizetés, szolgáltatások körének bemutatása
3. A kínált szolgáltatás kategória besorolása
4. Regisztrációkor megadandó információk ismertetése
5. A regisztráció és előfizetés feldolgozásával kapcsolatos információk 6. A regisztráció és előfizetés lépéseinek bemutatása
7. Szavatosság
8. A felmondási jog ismertetése
9. Felmondási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
10. Adatkezelés
11. Egyéb rendelkezések 

1. Üzemeltetői adatok 

Cégnév:Tanulásmódszertan Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban Szolgáltató Székhely: 3104 Salgótarján, Frigyes krt 80.
Adószám: 23907269-2-12
Cégjegyzék szám: Cg.12-09-007958 

Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága Szerződés nyelve: Magyar
Telefon:+3630 490 8848
Elektronikus elérhetőség: hello@literago.hu 

 

2. Az előfizetés, szolgáltatások körének bemutatása 

A LiteraGo egy olvasási készséget fejlesztő, online program. A teljes program 21x kb. 30 perces alkalomból áll, amit kiegészít egy 21 részből álló, Kiegészítő feladatokat tartalmazó rendszer. 

 

A program célja:
• a koncentráció fejlesztése,
• az olvasási sebesség növelése,
• a szövegértés hatásfokának javítása,
• a szövegtartalomhoz igazodó rugalmas olvasási készség fejlesztése. 

 

A tényleges eredmény személyenként változó és a program elvégzése közbeni alaposság nagyban befolyásolja, ezért a Felhasználó tényleges eredményeiért a Tanulásmódszertan Kft. nem vállal felelősséget.
A program Felhasználó általi használata kizárólag a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium (továbbiakban Megrendelő) számára keletkeztet fizetési kötelezettséget, amelynek feltételeit a Megrendelő és Szolgáltató közötti szerződés rögzíti. 

 

Jelen szerződés határozott időre, 2020. 06. 15. napjáig szól. Felhasználó rendkívüli felmondással élhet, ha a Tanulásmódszertan Kft. a LiteraGo szolgáltatásba való első belépéstől számított 30 napon belül anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást. Ebben az esetben a tanfolyam teljes szolgáltatási díját a Tanulásmódszertan Kft. a Megrendelő részére fizeti vissza. 

Nem minősül a szolgáltatás felfüggesztésének a Szolgáltató saját hatáskörében végzett karbantartás.
A LiteraGo szoftvert a felhasználók visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztjük. A szolgáltatásnak a Megrendelő felé megállapított kedvezményes díja erre tekintettel került meghatározásra. Erre való tekintettel nem minősül a szolgáltatás felfüggesztésének, ha a Felhasználó nem több, mint 7 napig nem fér hozzá a tanfolyamhoz. A szolgáltatás egy huzamban történő, nem több, mint 7 napig tartó kiesésével kapcsolatos felelősséget kizárja a Szolgáltató. Természetesen igyekszünk minden felmerülő hibát minél hamarabb javítani. 

3. A kínált szolgáltatás kategória besorolása és a működéshez szükséges hardware és szoftver feltételek bemutatása 

A LiteraGo egy regisztrációhoz és előfizetéshez kötött olvasási készséget fejlesztő, online program. 

A LiteraGo egy web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás. A működéséhez szélessávú internet használata és internet böngészőt futtató számítógép szükséges. A LiteraGo jelenleg mobil eszközökön (például mobiltelefon vagy tablet) nem működik. 

A LiteraGo szoftver mellett a Kiegészítő feladatokat tartalmazó rendszerben lévő feladatok célja a LiteraGo-ban tanultak elmélyítése. A Kiegészítő feladatokat tartalmazó rendszer nem Szolgáltató terméke, így az abban lévő esetleges technikai hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

 

4. Regisztrációkor megadandó információk ismertetése 

A Felhasználót mind a LiteraGo szoftverbe, mind a Kiegészítő feladatokat tartalmazó rendszerbe való regisztrációját Szolgáltató előzetesen elvégzi, amelyhez az alábbi adatokat használja fel: a teljes név, iskola, osztály és email cím. Feltétele jelen ÁSZF és a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium diákjai és tanárai számára érvényes Adatkezelési Nyilatkozat elfogadása. 

 

5. A regisztrációval kapcsolatos információk 

Az ÁSzF 4. pontjában felsorolt információk megadása után Felhasználó számára Szolgáltató felhasználói fiókot hoz létre, amit aktivál.
Erről Szolgáltató emailben értesíti a Megrendelőt. Ezután Felhasználó beléphet a LiteraGo- ba. 

 

6. Szavatosság 

Az előfizetett szolgáltatásra a Ptk. 6:159. § szabályai szerint a Tanulásmódszertan Kft. szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztasson minket. Panaszt, problémát mindenképpen írásban kérünk bejelenteni konkrét esetleírással, amelyet a hello@literago.hu címre küldhet el. 

Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:159. § (2) alapján kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
• kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy 

• az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

 

A fentiek körében tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás jellegére tekintettel a kicserélés mint szavatossági igény a Felek jogviszonyára nem értelmezhető.
Arra való tekintettel, hogy a szolgáltatás pénzügyi kötelezettje a Megrendelő, kizárólag őt illetik meg a szerződés nem megfelelő teljesítéséből eredő következő szavatossági igények: árleszállítás, kártérítés a közvetlen károkért. 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Tanulásmódszertan Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

7. A felmondási jog ismertetése 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondhatja a szerződést. 

 

A fogyasztó a felmondási jogait
• a jelen dokumentum 1. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy 

 • az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 

Jelen tájékoztató hiányában a felhasználó felmondási joga 12 hónappal meghosszabbodik. 

A felmondási jog Felhasználó általi gyakorlása esetén a Megrendelőn kívül a banki utalás rávonatkozó költségén kívül más költség nem terheli. 

Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog a teljes, 21 leckés tanfolyam elvégzését követően, melyet a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz. 

A Tanulásmódszertan Kft. a felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az előfizetés elvégzett alkalmai alapján kiszámított arányos díját a Megrendelő részére. 

 

8. Felmondási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató 

Amennyiben élni szeretne felmondási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. 

 

9. Adatkezelés 

A literago.hu és annak aloldalai használata közben, valamint a tanfolyamra való feliratkozás, a tanfolyam használata során a rendelkezésére bocsátott adatokat a Tanulásmódszertan Kft., illetve a Megrendelő az Adatvédelmi Nyilatkozat alapján kezeli. 

 

A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium érvényes Adatvédelmi Nyilatkozatot jelen melléklet részeként találja. 

 

10. Egyéb rendelkezések 

A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatások Egyes Kérdéseiről Szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az elsődlegesen irányadók. 

A literago.hu oldalainak böngészésével, adatainak megadásával továbbá a regisztrációhoz szükséges Nyilatkozat aláírásával elfogadja a Tanulásmódszertan Kft. Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit, továbbá az Adatkezelési Nyilatkozatot. 

 

Vitás ügyek rendezése érdekében a területi gazdasági kamarák mellett működő független békéltető testülethez is fordulhat. A testület célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti a szolgáltatás minőségével, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. 

Az eljárás megindítása ingyenes a fogyasztó – kizárólag fogyasztónak minősülő személy – kérelmére indul és feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással (azaz az Üzemeltetővel) közvetlenül megkísérelje a panaszos ügy rendezését.
A Tanulásmódszertan Kft. által működtetett LiteraGo szoftverrel kapcsolatos fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez, ennek hiányában az Üzemeltető székhelye szerinti Békéltető Testülethez (Nógrád Megyei Békéltető Testület) fordulhat. A Békéltető Testületek elérhetőségeit a következő linken találja meg:http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 

 

A Nógrád Megyei Békéltető Testület Elérhetősége: 

 

cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. fsz. 4. tel: 32/520-860, fax: 32/520-862
e-mail: nkik@nkik.hu
honlap: www.bekeltetes-nograd.hu 

 

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor. 

 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. 

ÁSZF - 1. számú melléklete: 

Felmondási nyilatkozatminta


(csak a szerződéstől való felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

 

Címzett: 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

 

Kelt 

 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A BENKŐ ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM és AZ ISKOLA DIÁKJAI (AZOK TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI) ÉS TANÁRAI RÉSZÉRE

 

A LiteraGo egy olyan online tanfolyam, ami fejleszti az olvasáshoz szükséges készségeket és bővíti a szöveges információk hatékonyabb feldolgozásához szükséges tudást. A cél, hogy a felhasználó képes legyen felmérni, hogy egy szöveg elolvasásához milyen olvasási stratégia a legmegfelelőbb és alkalmazni is tudja azt. Emellett olyan szövegek esetében, amiknek ismeri a szókincsét és ahol az olvasási céljainak ez megfelel, képes legyen egy lendületesebb olvasási tempóra váltani. 

A LiteraGo program a LiteraGo szoftverből és a Kiegészítő feladatokat tartalmazó rendszerben található tananyagból áll (továbbiakban LiteraGo). 

A szolgáltatás teljesítéséhez a felhasználóktól származó információkra van szükség. Ez az Adatvédelmi Tájékoztató ezeknek az információknak, adatoknak a kezelését mutatja be. 

A jelen mellékletet magában foglaló szerződés aláírásával Ön egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte és elfogadja.
Amennyiben Ön korábban már igénybe vette a literago.hu szolgáltatást, úgy ennek elfogadásától a jelen Adatvédelmi tájékoztatót veszi magára nézve kötelező érvényűnek, a korábbi Adatvédelmi tájékoztató hatályát veszti és jelen tájékoztatóban rögzített feltételek alkalmazandóak. 

 

Fogalommeghatározások 

- Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
- Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

- Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
- Megrendelő: Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium (székhely:1043 Budapest IV. kerület, Nyár utca 4., OM azonosítója: 200415,
 adószáma: 18114191-1-41), amely mint az Érintettel tanulói jogviszonyban lévő jogi személy, az Érintett által igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetését Érintett helyett vállalja. 

 

1. Az adatkezelő adatai 

Cégnév: Tanulásmódszertan Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 3104 Salgótarján, Frigyes krt 80.
Adószám: 23907269-2-12
Cégjegyzék szám: Cg.12-09-007958 

Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága 

 

2. Az adatkezelés jogalapja 

 

A regisztráció során megadott adatok kezelésének jogalapja a Felek között létrejövő szerződés létrehozása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése (GDPR 6. cikk (1) b) pont). 

A program használata során létrejövő adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), melyet jelen tájékoztató elfogadásával ad meg adatkezelő részére. 

 

3. A kezelt adatok köre 

 

Az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli. 

A Nyilatkozat aláírása során kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, lakcím, osztály, jognyilatkozat aláírásának dátuma, Megrendelő neve, szülő mint törvényes képviselő neve és lakcíme. 

A Nyilatkozat aláírását követően Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy számára és a nevében felhasználói fiókot hozzunk létre a literago.hu oldalon. Ehhez a Keresztnevét, email címét, Megrendelő nevét, az osztályt használjuk fel, illetve a fiók aktiválásának dátuma adat is tárolásra kerül. 

 

A literago.hu oldalon a tanfolyam és a Kiegészítő feladatokat tartalmazó programban használata során kezelt adatok köre: név, e-mail cím, azonosítószám, Megrendelő neve, osztály, fiók aktiválásának dátuma és időpontja (UTC idő szerint), utolsó belépés dátuma és időpontja (UTC idő szerint), egyes leckék és feladatok megkezdésének és bejezeésének dátuma és időpontja (UTC idő szerint), aktuális alkalom és lecke sorszáma, elvégzett feladatok eredményei, feltöltött házifeladatok eredményei. 

 

Egyéb adatkezelés: 

A literago.hu böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Tanulásmódszertan Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie- k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. 

 

4. Az adatkezelés célja 

 

A regisztráció során megadott adatok egyrészt a Felhasználó (Érintett) azonosításához, a többi felhasználótól való megkülönböztetéséhez, a szerződés létrejöttéhez, nyomonkövetéséhez, Megrendelő felé történő számlázáshoz, másrészt a Tanulásmódszertan Kft. által nyújtott szolgáltatások későbbi igénybevételéhez szükséges azonosításhoz kerülnek felhasználásra. 

 

A LiteraGo online tanfolyam használata során az érintett eredményei is tárolásra kerülnek. Ennek egyrészt az a célja, hogy az érintett számára a program egyénre szabott nehézségi szintet állítson be, illetve hogy az érintett nyomon követhesse a saját fejlődését. Másrészt az a célja, hogy bármilyen, a gyakorlással kapcsolatos kérdés esetén az ügyfélszolgálat megfelelő szakmai támogatást nyújthasson számára. A jelen bekezdésben rögzített adatok a szolgáltatás teljesítését követően anonimizálásra kerülnek, azaz az Érintettel fennálló kapcsolatuk többé nem állítható helyre. Az ilyen anonimizált adatokat adatkezelő kizárólag statisztikai célokra használja. 

 

Az Érintett, mint tanuló teljesítményéről a Tanulásmódszertan Kft. a Megrendelőnek, mint az érintettel munkaviszonyban illetve tanulói jogviszonyban álló harmadik személynek az alábbi adatokat továbbítja azon célból, hogy az Érintett mint Tanuló teljesítményét megismerhesse, a teljesítménynövekedésének mértékét megismerve Megrendelő szándékát kialakíthassa és döntését megalapozhassa abban a tekintetben, hogy további oktatási szolgáltatásokat igénybe vegyen-e az adatkezelőtől. Illetve azon célból, hogy a programban résztvevő pedagógus a csoportjába járó tanuló fejlődését segíthesse azokon a területeken, ahol az eredmények alapján ezt szükségesnek ítéli. A továbbított adatok alapján a program elvégzése után a résztvevő Pedagógusok az Érintettek eredményei alapján egyénre szóló szöveges értékelést készíthetnek. Ez jelzésértékűen bekerülhet a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium e-naplójába az Érintettek és azok szülei vagy törvényes képviselői tájékoztatása céljából. Az e-napló az Érintettek és a szüleik számára is hozzáférhető felület. Emellett a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium saját belátása szerint az Érintett eredményeit felhasználhatja Érintett értékelése, tanulmányi eredménye kialakítása céljából. 

 

 • Érintett LiteraGo programban és az azt Kiegészítő feladatainak az eredménye és az ezekből készített statisztikák és következtetések, az alábbiak szerint:

  • 1. cél: a résztvevő pedagógusok személyre szabott segítséget nyújthassanak a diákoknak. Ehhez a következő eredményeket kapják meg minden diákról: olvasási sebesség (szó/perc), szövegértés (%), olvasástechnikát és koncentrációt fejelsztő feladatok eredménye (%), Kiegészítő feladatokat tartalmazó rendszerben elvégzett feladatok pontos eredményei; a diák saját magához képesti teljesítményének változása.

  • 2. cél: értékelés, ami az e-naplóba is bekerülhet. Szöveges értékelés arról, hogy a tanulónak mennyit fejlődött egy szöveg feldoglozásához szükséges eszközkészlete. Elvégezte-e a LiteraGo összes alkalmát. A Kiegészítő feladatokat tartalmazó rendszerben megcsinált és kihagyott házik, feladatok listája. Ezen információkat az Iskola felhasználhatja az Érintett értékelése, tanulmányi eredménye kialakítása céljából.

 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek – az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások kivételével – csak az érintett előzetes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulása esetén ad át. 

 

A fenti adatok alapján adatkezelő anonimizált, összesített statisztikákat is készít abból a célból, hogy

 • a résztvevőket motiválja,

 • az iskola számára visszajelzést adjon a program eredményességéről, 

 • saját marketingkommunikációjában és a program további fejlesztéséhez azt felhasználhassa.

Azonban ezen célokra csak anonimizált formában, személyes jellegüktől visszaállíthatatlanul megfosztott adatokat használhat adatkezelő.

 

 

5. Az adatkezelésben résztvevő adatfeldolgozók: 

 

A regisztráció során az adataikat megadó érintettek adatait az adatkezelő munkavállalói, megbízottai kezelhetik. 

Adatokat kezelnek a következő, szerződött cégek: 

 

Holló Anna E.v.
Nyilvántartási szám: 51212106 

SalesAutopilot Kft.
1089 Budapest Golgota u. 3. 

 

Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA
98109-5210 , US 

 

Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043

 

Wix.com LTD
PO box 40190 San Francisco, CA United States 

 

6. Az adatkezelés időtartama 

 

Az érintett által megadott, továbbá a program használata során generált adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig de legkésőbb 2020. július 15-ig tárolja, ezt követően az eredményeit anonimizálja, minden további személyes adatát pedig véglegesen törli. 

Kivételt képeznek a hatályos jogszabályok alapján megállapított megőrzési időben kötelezően megőrzendő adatok. 

 

7. Az adatkezelés egyéb lényeges körülményei 

 

Az adatkezelő az adatkezelés során kizárólag a 5. pontban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe, adattovábbítást az adatfeldolgozókon kívül harmadik személy részére pedig csak abban az esetben teljesít, ha arra őt törvény közérdekből kötelezi. Kivételt képez ezalól a 4. pontban megjelölt adatok Megrendelő felé való továbbítása. Az adatkezelő csak abban az esetben felel az érintett által megadott személyes adatoknak más Érintett vagy egyéb harmadik személyek általi felhasználásának jogszerűségéért, ha ezt az adatkezelő törvénysértő adatkezelése okozta. Az Érintett felel azért, hogy az általa megadott adatok harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét ne sértsék, így különösen ne valósítsanak meg bűncselekményt, ne eredményezzék mások személyiségi jogainak sérelmével vagy személyes adatainak jogellenes kezelésével, illetve hogy az érintett ne járjon el olyan szervezet képviselőjeként, amelynek nevében nyilatkozattételre nem jogosultak. 

 

8. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: 

 

Az Érintett kérheti: 

 •     tájékoztatását személyes adati kezeléséről 

 •     amennyiben valamilyen adata rosszul került rögzítésre, vagy megváltozott, úgy
  kérheti az adatainak helyesbítését 

 •     személyes adatainak törlését. 


Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a hello@literago.hu címre kell elektronikus levélben, illetve a 3104 Salgótarján, Frigyes Krt. 80. címre az adatkezelőnek címezve postai úton vagy személyesen eljuttatni, amire legkésőbb 25 napon belül kap választ az érintett. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 


Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 


A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig és abból a célból kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

Az Érintett személyes adatainak törlésén azt értjük, hogy a LiteraGo használata során tárolt információk nem lesznek összefüggésbe hozhatóak az Érintettel, vagyis törlés után semmilyen olyan adatot nem tárolunk, ami alapján ezek az információk és az Érintett közötti beazonosíthatóság visszaállítható lenne. 

A program használata során tárolt információkat, a törlés után már személyhez nem beazonosítható formában azért tároljuk, mert ezen adatok mint statisztikai célú adatok alapján a LiteraGo szolgáltatást tovább fejlesztjük. 

 

9. Jogorvoslati lehetőségek: 

 

Az adatkezelő az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat a hello@literago.hu címen, illetve a 3104 Salgótarján, Frigyes Krt. 80. cím alatt postai küldeményként fogadja. Az érintett az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 

 

Adatvédelmi nyilatkozat - 1. sz. melléklete: 

 

NYILATKOZAT 

 

Név: ............. (lakcím:...........) nyilatkozom, hogy a https://www.literago.hu/benko- adatvedelem-es-aszf honlapon a Tanulásmódszertan Kft. mint adatkezelő által közzétett Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem. Kijelentem, hogy gyermekem (név:........., lakcím........, iskola: .............., osztály:............) Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített kezeléséhez hozzájárulok, az ÁSZF-et elfogadom. Kijelentem, hogy gyermekem felett szülői felügyeleti joggal rendelkezem, törvényes képviselőjeként a jelen jognyilatkozat megtételére önállóan jogosultsággal rendelkezem. 

Kelt Budapest, 2020. .... 

Aláírás Név 

Jelen ÁSZF és Adatvédelem utolsó frissítésének dátuma: 2020. szeptember 2. Innen letölthető.