ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A  FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. és MUNKAVÁLLALÓI RÉSZÉRE

A LiteraGo egy olyan online tanfolyam, ami fejleszti az olvasáshoz szükséges készségeket és bővíti a szöveges információk hatékonyabb feldolgozásához szükséges tudást. A cél, hogy a  felhasználó képes legyen felmérni, hogy egy szöveg elolvasásához milyen olvasási stratégia a legmegfelelőbb és alkalmazni is tudja azt. Emellett olyan szövegek esetében, amiknek ismeri a szókincsét és ahol az olvasási céljainak ez megfelel, képes legyen egy lendületesebb olvasási tempóra váltani.

 

A szolgáltatás teljesítéséhez a felhasználóktól származó információkra van szükség. Ez az Adatvédelmi Tájékoztató ezeknek az információknak, adatoknak a kezelését mutatja be.

 

A literago.hu/vizmuvek oldalon való feliratkozáskor Ön egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte és elfogadja.

Amennyiben Ön korábban már regisztrált a literago.hu vagy a  readooo.com oldalon a LiteraGo szolgáltatás ingyenesen elérhető Bevezető leckéjére, úgy mostantól jelen Adatvédelmi tájékoztatót veszi magára nézve kötelező érvényűnek, a korábbi Adatvédelmi tájékoztató hatályát veszti és jelen szerződéses feltételek alkalmazandóak.
 

Fogalommeghatározások 
 

- Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
- Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

- Megrendelő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182., cégjegyzékszám: 01 10 042451, adószám: 10898824-2-44), amely mint az Érintett munkáltatója, az Érintett által igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetését Érintett helyett vállalja.

 

1. Az adatkezelő adatai 
 

Cégnév: Tanulásmódszertan Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3104 Salgótarján, Frigyes krt 80.

Adószám: 23907269-2-12

Cégjegyzék szám: Cg.12-09-007958

Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

3. A kezelt adatok köre 

Az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli.

A literago.hu/vizmuvek oldalon a feliratkozás során kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, dolgozói azonosítószám, feliratkozás dátuma és időpontja, Megrendelő neve.

 

A feliratkozást követően, Megrendelő hozzájárulása esetén Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy számára és a nevében felhasználói fiókot hozzunk létre a literago.hu vagy a readooo.com oldalon. Ehhez a Keresztnevét, email címét, Megrendelő nevét használjuk fel, illetve a fiók aktiválásának dátuma adat is tárolásra kerül.


A readooo.com és a literago.hu oldalon a tanfolyam használata során kezelt adatok köre: név, e-mail cím, azonosítószám, Megrendelő neve, fiók aktiválásának dátuma és időpontja (UTC idő szerint), utolsó belépés dátuma és időpontja (UTC idő szerint), egyes leckék megkezdésének dátuma és időpontja (UTC idő szerint), aktuális alkalom és lecke sorszáma, elvégzett feladatok eredményei.

A readooo.com és literago.hu oldalakon hírlevél feliratkozás, oktatási segédletekhez és akciókhoz való hozzáférés célból kezelt adatok köre: név, e-mail, dátum, időpont, azonosítószám.

Egyéb adatkezelés:
A readooo.com és a literago.hu böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Tanulásmódszertan Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

4. Az adatkezelés célja 

A regisztráció során megadott adatok egyrészt a szerződés létrejöttéhez, nyomonkövetéséhez, számlázáshoz, másrészt a LiteraGo online program használatához és marketing célú népszerűsítéséhez szükséges azonosításhoz, továbbá a Tanulásmódszertan Kft. által nyújtott szolgáltatások későbbi igénybevételéhez szükséges azonosításhoz kerülnek felhasználásra.

 

Arra való tekintettel, hogy Érintett szolgáltatás-igénybevétele Megrendelő számára keletkeztet fizetési kötelzettséget, így a feliratkozás és a fiók aktiválásának folyamatához Szolgáltató az alábbi adatokat továbbítja Megrendelő felé: Érintett teljes neve; dolgozói kódja; feliratkozás ideje;, Érintett legkorábbi adminisztrált belépés ideje azután, hogy Megrendelő hozzájárulását adta, hogy Jogosult elvégezheti a teljes tanfolyamot. Ezen továbbított adatokat a Megrendelő mint a szolgáltatás fizetési kötelezettje abból a célból kezeli, hogy az Adatkezelő által számlázása alapjául szolgáló szolgáltatás teljesítését ellenőrinzni tudja. Megrendelő a részére továbbított adatok tekintetében szintén adatkezelőnek minősül, és köteles a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályok betartására.

 

A LiteraGo online tanfolyam használata során az érintett eredményei is tárolásra kerülnek. Ennek egyrészt az a célja, hogy az érintett számára a program egyénre szabott nehézségi szintet állítson be, illetve hogy az érintett nyomon követhesse a saját fejlődését. Másrészt az a célja, hogy bármilyen, a gyakorlással kapcsolatos kérdés esetén az ügyfélszolgálat megfelelő szakmai támogatást nyújthasson számára.

 

Az Érintett, mint munkavállaló teljesítményéről a Tanulásmódszertan Kft. a Megrendelőnek, mint munkáltatónak az alábbi adatokat továbbítja azon célból, hogy Megrendelő szándékát kialakíthassa és döntését megalapozhassa abban a tekintetben, hogy további ingyenes oktatási szolgáltatásokat felajánljon-e az érintett, mint munkavállaló részére:
 

  • Érintett a rendelkezésre álló 3 hónap alatt elvégezte-e a LiteraGo 21 leckéjét (Bevezető lecke + 20 további lecke); amennyiben nem, akkor mennyit végzett el belőle

  • Érintett a LiteraGo-ban lévő feladatokra adott válaszai alapján ért-e el fejlődést, vagyis sikerrel végezte-e el a tanfolyamot,

  • Amennyiben nem ért el fejlődést, úgy Erintett aktívan részt vett-e a tanfolyam elvégzésében, aminek a megállapítási alapja, hogy a feladatok legalább 50%-nál adott-e valamilyen választ.
     

A marketing célú hírlevélre regisztrált érintettek számára a Tanulásmódszertan Kft. elektronikus formában hírlevelet küld ki. Az adatok ilyen célú felhasználását az érintett leiratkozással megtilthatja.

 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek – az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások kivételével – csak az érintett előzetes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulása esetén ad át. Ez alól kivételt képez az emailek küldéséhez használt SalesAutopilot Kft.

 

Cookiek (sütik):

Technikai működéséhez szükséges és funkcionális cookiek: ezek olyan cookiek, amik a honlapok és az online tréning működéséhez szükésgesek és amik javítják a felhasználói élményt.

Analitikus cookiek: ezek olyan cookiek, amik a honlapok látogatottságát és egyéb, ezzel kapcsolatos adatot mutatnak meg nekünk (például, hogy melyik aloldalakat látogatták a legtöbben, honnan érkeztek a látogatók, visszatérnek-e, mennyi időt töltenek az oldalakon). Ezek segítségével tudjuk fejleszteni, javítani, optimalizálni a honlapot.

Marketing cookiek: ezek a cookiek tárolják, ha egy Felhasználó már járt az oldalunkon. Ezek az adatok alapján hirdetést jelentíthetünk meg a Felhasználóinkank elsősorban a Google vagy a Facebook felületein (ide tartozik pédlául a Youtube vagy az Instagram is).

5. Az adatkezelésben résztvevő adatfeldolgozók: 

A regisztráció során az adataikat megadó érintettek adatait az adatkezelő munkavállalói, megbízottai kezelhetik. 

Adatokat kezelnek a következő, szerződött cégek:
 

Holló Anna Egyéni Vállalkozó


SalesAutopilot Kft.: email küldő szolgáltatás

 

Amazon AWS: szerver szolgáltatás

 

Google Inc.: hirdetések

 

Facebook Inc.: facebook oldal kezelése, hirdetések

 

wix.com: honlap és szerver szolgáltatás

6. Az adatkezelés időtartama 

Az érintett által megadott adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig de legkésőbb 2021. március 31-ig tárolja. 
 

Ez alól kivételt képeznek a marketing célú hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatok, amelyeket adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja. Kivételt képeznek továbbá a hatályos jogszabályok alapján megállapított megőrzési időben kötelezően megőrzendő adatok.

7. Az adatkezelés egyéb lényeges körülményei 

Az adatkezelő az adatkezelés során kizárólag a 5. pontban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe, adattovábbítást az adatfeldolgozókon kívül harmadik személy részére pedig csak abban az esetben teljesít, ha arra őt törvény közérdekből kötelezi. Kivételt képez ezalól a 4. pontban megjelölt adatok Megrendelő felé való továbbítása. Az adatkezelő csak abban az esetben felel az érintett által megadott személyes adatoknak más Érintett vagy egyéb harmadik személyek általi felhasználásának jogszerűségéért, ha ezt az adatkezelő törvénysértő adatkezelése okozta. Az Érintett felel azért, hogy az általa megadott adatok harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét ne sértsék, így különösen ne valósítsanak meg bűncselekményt, ne eredményezzék mások személyiségi jogainak sérelmével vagy személyes adatainak jogellenes kezelésével, illetve hogy az érintett ne járjon el olyan szervezet képviselőjeként, amelynek nevében nyilatkozattételre nem jogosultak. 

8. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: 
 

Az Érintett kérheti:

  • tájékoztatását személyes adati kezeléséről

  • amennyiben valamilyen adata rosszul került rögzítésre, úgy kérheti az adatainak helyesbítését

  • személyes adatainak törlését.

 

Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a hello@literago.hu címre kell elektronikus levélben, illetve a 3104 Salgótarján, Frigyes Krt. 80. címre az adatkezőnek címezve postai úton vagy személyesen eljuttatni, amire legkésőbb 25 napon belül kap választ az érintett. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 
 

Az Érintett személyes adatainak törlésén azt értjük, hogy a LiteraGo használata során tárolt információk nem lesznek összefüggésbe hozhatóak az Érintettel, vagyis törlés után semmilyen olyan adatot nem tárolunk, ami alapján ezek az információk és az Érintett közötti beazonosíthatóság visszaállítható lenne.

A program használata során tárolt információkat, a törlés után már személyhez nem beazonosítható formában azért tároljuk, mert ezen adatok mint statisztikai célú adatok alapján a LiteraGo szolgáltatást tovább fejlesztjük.

9. Jogorvoslati lehetőségek: 

Az adatkezelő az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat a hello@literago.hu címen, illetve a 3104 Salgótarján, Frigyes Krt. 80. cím alatt postai küldeményként fogadja. Az érintett az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.