Általános Szerződési és Felhasználási feltételek 

Utolsó frissítés dátuma 2020.03.16. 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. és MUNKAVÁLLALÓI RÉSZÉRE

A Vízművek Zrt.-ra a továbbiakban Megrendelőként is hivatkozunk.

Kérjük, amennyiben Ön a Vízművek Zrt. munkavállalója és Előfizetője, Regisztrált tagja, Felhasználója, (a továbbiakban egységesen: Felhasználója) kíván lenni a LiteraGo online, olvasási készséget fejlesztő programunknak figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSzF) és az Adatkezelési Nyilatkozatot és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. Az online program működésével, az előfizetés folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk! 

Amennyiben Ön korábban már regisztrált a literago.hu vagy a readooo.com oldalon a LiteraGo szolgáltatás ingyenesen elérhető Bevezető leckéjére, úgy mostantól jelen ÁSZF-et veszi magára nézve kötelező érvényűnek, a korábbi ÁSZF hatályát veszti és jelen szerződéses feltételek alkalmazandóak.

Az ÁSzF tartalma:

1. Üzemeltetői adatok

2. Az előfizetés, szolgáltatások körének bemutatása

3. A kínált szolgáltatás kategória besorolása

4. Regisztrációkor megadandó információk ismertetése

5. A regisztráció és előfizetés feldolgozásával kapcsolatos információk

6. A regisztráció és előfizetés lépéseinek bemutatása

7. Szavatosság

8. A felmondási jog ismertetése

9. Felmondási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

10. Adatkezelés

11. Egyéb rendelkezések1. Üzemeltetői adatok 
 

Cégnév:Tanulásmódszertan Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban Szolgáltató

Székhely:3104 Salgótarján, Frigyes krt 80.

Adószám:23907269-2-12

Cégjegyzék szám:Cg.12-09-007958

Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda:   Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve:Magyar

Telefon:+3630 490 8848

Elektronikus elérhetőség:hello@literago.hu2. Az előfizetés, szolgáltatások körének bemutatása 

A LiteraGo egy olvasási készséget fejlesztő, online program. A teljes program 21x kb. 30 perces alkalomból áll. Az első alkalom regisztráció után ingyenesen elvégezhető, a további 20 alkalom elvégzéséhez előfizetés szükséges. 
A program célja:

• a koncentráció fejlesztése,
 

• az olvasási sebesség növelése,
 

• a szövegértés hatásfokának javítása,
 

• a szövegtartalomhoz igazodó rugalmas olvasási készség fejlesztése.
 


A tényleges eredmény személyenként változó és a program elvégzése közbeni alaposság nagyban befolyásolja, ezért a Felhasználó tényleges eredményeiért a Tanulásmódszertan Kft. nem vállal felelősséget. 


A program használata feliratkozáshoz és ahhoz kötött, hogy a Vízművek Zrt., mint díjfizető a Felhasználó számára ehhez kifejezetten hozzájáruljon. 

A program Felhasználó általi  használata kizárólag a Megrendelő számára keletkeztet fizetési kötelezettséget, amelynek feltételeit a Megrendelő és Szolgáltató közötti szerződés rögzíti.

Jelen szerződés határozott időre, a Felhasználó fiókjának aktiválása utáni 3 hónap utolsó napjáig szól. Felhasználó rendkívüli felmondással élhet, ha a Tanulásmódszertan Kft. a vásárlástól számított 30 napon belül anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást. Ebben az esetben a tanfolyam  teljes szolgáltatási díját a Tanulásmódszertan Kft. a Megrendelő részére fizeti vissza.
Nem minősül a szolgáltatás felfüggesztésének a Szolgáltató saját hatáskörében végzett karbantartás.
A LiteraGo szoftvert a felhasználók visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztjük. A szolgáltatásnak a Megrendelő felé megállapított kedvezményes díja erre tekintettel került meghatározásra. Erre való tekintettel nem minősül a szolgáltatás felfüggesztésének, ha a Felhasználó nem több, mint 7 napig nem fér hozzá a tanfolyamhoz. A szolgáltatás egy huzamban történő, nem több, mint 7 napig tartó kiesésével kapcsolatos felelősséget kizárja a Szolgáltató. Természetesen igyekszünk minden felmerülő hibát minél hamarabb javítani. 

3. A kínált szolgáltatás kategória besorolása és a működéshez szükséges hardware és szoftver feltételek bemutatása 

A LiteraGo egy regisztrációhoz és előfizetéshez kötött olvasási készséget fejlesztő, online program. 

A LiteraGo egy web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás. A működéséhez szélessávú internet használata és internet böngészőt futtató számítógép szükséges. A LiteraGo jelenleg mobil eszközökön (például mobiltelefon vagy tablet) nem működik. 

4. Regisztrációkor megadandó információk ismertetése 

A programra való regisztráció a literago.hu/vizmuvek oldalon történik a teljes név, dolgozói kód és email cím megadásával. Feltétele, hogy a Felhasználó személyes email címet adjon meg, nem pedig a Vízművek Zrt-nél használt hivatalos email címét. Illetve feltétele jelen ÁSZF és a Vízművek Zrt. munkavállalói számára érvényes Adatkezelési Nyilatkozat elfogadása.

 


5. A regisztráció és előfizetés feldolgozásával kapcsolatos információk 

Az ÁSzF 4. pontjában felsorolt információk megadása, az ÁSzF és az Adatkezelési Nyilatkozat feltételeinek elfogadása után  Szolgáltató az Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott adatokat továbbítja Megrendelő felé. Amennyiben Megrendelő hozzájárulását adja, hogy Felhasználó számára Szolgáltató felhasználói fiókot hozzon létre, úgy Szolgáltató ezt elkészíti és aktiválja.

Erről Szolgáltató emalben értesíti a Felhasználót és Megrendelőt egyaránt. Ezután Felhasználó beléphet a LiteraGo programba.

 

6. A feliratkozás lépéseinek bemutatása: 
 

  1. A LiteraGo tanfolyamra való jelentkezés feliratkozáshoz kötött, amely fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

  2. A literago.hu/vizmuvek nyitó oldalán a személyes adatok beírása, az ÁSZF és az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadását követően, kattintson a “Jelentkezem” feliratra.

  3. E-mail-ben automatikus visszaigazolást kap.

  4. Ezután Megrendelő és Szolgáltató kommunikál egymással annak érdekében, hogy Megrendelő ellenőrizze, hogy a feliratkozó számára hozzájárul-e a tanfolyam használatához. Megrendelő válaszát jelzi Szolgáltató felé.

  5. Pozitív válasz esetén Szolgáltató Felhasználó számára fiókot hoz létre, amit aktivál. A fiók aktiválásáról Felhasználó emailben kap tájékoztatást. Pozitív válasz esetén Felhasználó belépése a programba fizetési kötelezettséget keletkeztet Megrendelő felé.

  6. A Felhasználó számára küldött email tartalmazza a belépéshez szükséges adatokat, beleértve a felhasználó nevet és jelszót is. A jelszót a Felhasználó megváltoztathatja.

  7. Ezt követően Felhasználó beléphet a programba.

  8. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania. Külön felhívjuk a Felhasználó figyelmét az e-mail cím pontos megadására, ennek hiányában meghiúsulhat a visszaigazolás és a program használata.

 

Amennyiben Ön korábban már regisztrált a literago.hu vagy a readooo.com oldalon a LiteraGo ingyenesen kipróbálható Bevezető leckéjére, úgy a literago.hu/vizmuvek oldalon való feliratkozása és a Megrendelő Önre vonatkozó hozzájárulása után a fiókját Szolgáltató aktiválja a teljes tanfolyamhoz. Ebben az esetben, ha Megrendelő hozzájárulása után Ön belép a programba, úgy ez Megrendelő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy az e-mail-ben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Ha továbbra sem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, ellenőrizze a fiók spam beállításait és a spamek tartalmát. Az e-mail-ben történő visszaigazolás 48 órán belül meg kell, hogy történjen, ez automatikusan megtörténik a regisztráció rögzítését követően. Ha nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a hello@literago.hu címen. 7. Szavatosság 

Az előfizetett szolgáltatásra a Ptk. 6:159. § szabályai szerint a Tanulásmódszertan Kft. szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztasson minket. Panaszt, problémát mindenképpen írásban kérünk bejelenteni konkrét esetleírással, amelyet a hello@literago.hu címre küldhet el.
Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:159. § (2) alapján kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

• kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 

• az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 

A fentiek körében tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás jellegére tekintettel a kicserélés mint szavatossági igény a Felek jogviszonyára nem értelmezhető.

Arra való tekintettel, hogy a szolgáltatás pénzügyi kötelezettje a Megrendelő, kizárólag őt illetik meg a szerződés nem megfelelő teljesítéséből eredő következő szavatossági igények: árleszállítás, kártérítés a közvetlen károkért.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Tanulásmódszertan Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

8. A felmondási jog ismertetése 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondhatja a szerződést. 

A fogyasztó a felmondási jogait

• a jelen dokumentum 1. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 

• az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
 

Jelen tájékoztató hiányában a felhasználó felmondási joga 12 hónappal meghosszabbodik. 

A felmondási jog Felhasználó általi gyakorlása esetén a Megrendelőn kívül a banki utalás rávonatkozó költségén kívül más költség nem terheli. 

Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog a teljes, 21 lec tanfolyam elvégzését követően, melyet a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz. 

A Tanulásmódszertan Kft. a felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az előfizetés elvégzett alkalmai alapján kiszámított arányos díját a Megrendelő részére. 

9. Felmondási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató 

Amennyiben élni szeretne felmondási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. 

A Tanulásmódszertan Kft. a felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az előfizetés elvégzett alkalmai alapján kiszámított arányos díját a Felhasználó részére. A visszafizetés módja banki átutalás a Megrendelő által megadott bankszámla számra. 

10. Adatkezelés 

A readooo.com, a literago.hu használata közben, valamint a tanfolyamra való feliratkozás, a tanfolyam regisztrációja és használata során a rendelkezésére bocsátott adatokat a Tanulásmódszertan Kft. az Adatvédelmi Nyilatkozat alapján kezeli. 

A Vízművek Zrt. Munkavállalóira érvényes Adatvédelmi Nyilatkozatot itt találja. 

11. Egyéb rendelkezések 

A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatások Egyes Kérdéseiről Szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az elsődlegesen irányadók.
A readooo.com és a literago.hu oldalainak böngészésével, adatainak megadásával, továbbá az ingyenes próbaverzióra való regisztrációval vagy előfizetésének rögzítésével elfogadja a Tanulásmódszertan Kft. Általános Szerződési Feltételeit, továbbá az Adatkezelési Nyilatkozatot. 

Vitás ügyek rendezése érdekében a területi gazdasági kamarák mellett működő független békéltető testülethez is fordulhat. A testület célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti a szolgáltatás minőségével, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése.
Az eljárás megindítása ingyenes a fogyasztó – kizárólag fogyasztónak minősülő személy – kérelmére indul és feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással (azaz az Üzemeltetővel) közvetlenül megkísérelje a panaszos ügy rendezését.
A Tanulásmódszertan Kft. által működtetett LiteraGo szoftverrel kapcsolatos fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez, ennek hiányában az Üzemeltető székhelye szerinti Békéltető Testülethez (Nógrád Megyei Békéltető Testület) fordulhat. A Békéltető Testületek elérhetőségeit a következő linken találja meg: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579


A Nógrád Megyei Békéltető Testület Elérhetősége:

cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. fsz. 4.
tel: 32/520-860, fax: 32/520-862
e-mail: nkik@nkik.hu
honlap: www.bekeltetes-nograd.hu 

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

 

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor. 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt 

Jelen ÁSZF itt tölthető le.